اطلاعات  بیشتر و دانلود اسناد 

عنوان احداث، تجهیز، بهره برداری و نگهداری از مرکز داده شهری
وضعیت تمدید شد
لینک مرتبط اطلاعات بیشتر و دانلود اسناد