عنوان زمین و پروانه پروژه "مجتمع ایستگاهی یاقوت الندشت"
وضعیت
لینک مرتبط اطلاعات بیشتر و دانلود اسناد