عنوان آگهی تجدید مزایده عمومی
وضعیت تجدید شد
لینک مرتبط اطلاعات بیشتر و دانلود اسناد