فراخوان عمومی سرمایه گذاری تامین تجهیزات، نصب، راه ا نـدازی و بهـره برداری از مجموعه شهربـازی بیـن المللی

دانلود اسناد 

عنوان مجموعه شهربـازی بیـن المللی
وضعیت تمدید شد
لینک مرتبط اطلاعات بیشتر