سرپرست معاونت اقتصادی شهرداری مشهد 1400-03-18

تکمیل مرمت باغ خونی در انتظار تحویل کامل

سرپرست معاونت و سازمان اقتصادی سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی: همکاری بانک کشاورزی تسریع شود باغ خونی در اختیار شهرداری مشهد قرار می‌گیرد

محمد کاملان – کشوقوسهای مالکیتی باغخونی مشهد ۲۹ آذرماه سال گذشته با ورود شهرداری مشهد پایان یافت و آنطور که شهردار مشهد در روز تحویل اینباغ وعده داد، قرار شد درهای باغخونی مشهد بعد از حدود ۱۰۰ سال و پس از بازسازی آن به روی مردم باز شوداما وجود برخی مشکلات مانند تحویل ندادن زمین ۵/۴ هکتاری متعلق به بانک کشاورزی به شهرداری و ادعای مالکیت روسیه درباره باغ خونی کمی مسیر بازسازی را کند کرده است. در عین حال و بنا به گفته مسئولان شهرداری ، قرار است در راستای حل این مشکلات در جلسه مشترک ایران و روسیه موضوع باغ خونی مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود.
حدود هفت ماه پیش بود که کلنگ بازسازی و بازپیرایی باغخونی مشهد با حضور وزیر میراث فرهنگی به زمین زده شد و شهرداری مشهد هم به سرعت اعتباری ۴۰ میلیارد تومانی برای بازسازی قدیمیترین بازمانده باغهای قدیمی مشهد اختصاص داد تا پروژه هرچه سریعتر آغازبهکار کند و درهای اینباغ تا بهار ۱۴۰۰ به روی مردم باز شود. از ۶.۵ هکتار فضای باغخونی، تنها ۲ هکتاری که در اختیار نیروی انتظامی بود به شهرداری تحویل داده شد و پروژه بازسازی و مرمت باغ در همان زمینهای تحویلی آغاز شد. بااینهمه حدود ۵ ماه بعد، شهردار منطقه ۷ در گفتوگو با شهرآرا اعلام کرد که طرحهای بازپیرایی و بازسازی باغخونی با همکاری میراث فرهنگی تقریبا کامل است اما عملیات اجرایی پروژه مرمت و بازسازی باغ بهدلیل تحویل ندادن ۴.۵ هکتار باقیمانده متوقف شده است، زیرا کار اصلی باید در آن قسمت انجام شود و با توجه به تحویل داده نشدن زمین و انتقال اسناد، نمیتوان زمان دقیقی برای بازگشایی باغخونی مشخص کرد.


کارشناسی بانک طولانی شده است
سرپرست معاونت و سازمان اقتصادی سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی در پاسخ به سؤال خبرنگار ما درباره چرایی طولانی شدن فرایند تحویل زمین تحت تملک بانک کشاورزی در باغخونی به شهرداری مشهد گفت: تأمین منابع مالی از سوی شهرداری برای خرید عرصه اینباغ قدیمی انجام و در زمان مزایده هم با پیشنهاد شهرداری مشهد موافقت شد. پیشنهاد ما اینبود که ۵ درصد از قیمتی را که بانک برای باغخونی تعیین کرده بود به صورت نقدی پرداخت کنیم، ۱۵ درصد هم از طریق واگذاری املاکی که در اختیار شهرداری مشهد است تأمین شود و ۸۰ درصد باقیمانده هم بهصورت تسهیلات به بانک کشاورزی برای تملک باغخونی پرداخت شود.
مهدی حاتمی ادامه داد: بعد از برنده شدن شهرداری در مزایده، مبلغ نقدی ۵ درصد پرداخت شد و بخشی از املاک قابل واگذاری هم دراختیار آنها قرار گرفت اما فرایند کارشناسی ایناملاک توسط بانک کشاورزی به درازا کشیده است. با تسریع بانک در ایناقدام میتوانیم شاهد تحویل باغخونی به شهرداری باشیم.


ماجرای پیچیده باغی که کنسولگری بود
تعلل بانک کشاورزی در واگذاری ۴.۵ هکتار از زمین اینباغ به شهرداری، تنها یکی از مشکلات توقف عملیات اجرایی پروژه باغخونی است و مخالفت روسیه با فروش اینباغ جدیدترین معضلی است که برسر راه احیای اینباغ قدیمی قرارگرفته است. شهردار مشهد نیز در در گفتوگو با خبرنگار ما، از اینمشکل پرده برداشت و گفت که مانعی قدیمی برسر راه تملک و اینپروژه وجود دارد که با همکاری وزارت امورخارجه در حال پیگیری برای حل آن هستیم.
محمدرضا کلائی افزود: اینمانع قدیمی ادعای مالکیت و البته مخالفت روسیه با فروش باغخونی است. براساس اسناد تاریخی، بعد از فروپاشی روسیه تزاری و تعطیل شدن بانک استقراضی ایران و روسیه، طبق توافقنامه ۱۹۲۱ ایران و شوروی، همه اموال اینبانک به دولت ایران واگذار شد، اما هیچ تصمیمی برای باغخونی مشهد و باغ اتابک تهران گرفته نشد و اصرارهای دولت وقت ایران برای تعیین تکلیف ایندو باغ ارزشمند، بیجواب ماند و روسها در مقطعی مدعی مالکیت ایندو باغشدند.
وی ادامه داد: در آنزمان چون واگذاری املاک ایران به خارجیها ایراد قانونی داشت، در یک اجاره بلندمدت باغخونی مشهد و اتابک تهران به روسها واگذارشد. در سال ۱۳۱۶ همه پستهای کنسولگری روسیه در مشهد به جز اداره بازرگانی که در همین باغخونی دایر بود، تعطیلشد اما ۴‌سال بعد و با اشغال خراسان به ست متفقین، کنسولگری شوروی در مشهد و در باغ شروع به کار کرد و ۸ سال بعد اینکنسولگری در مشهد برای همیشه تعطیل شد.
شهردار مشهد افزود: بااینحال باغخونی که براساس اسناد متعلق به دولت ایران بود ،با اینکه سندش به نام اداره مالیه بود، تحویل داده نشد و مجادله ایران با شوروی بر سر مالکیت اینباغ تا دهه ۳۰ ادامه داشت. نامهنگاریها و اعتراضات دولت وقت ایران به شوروی درباره اینباغ نیز بیجواب ماند. باغخونی تا زمان فروپاشی شوروی در اواخر دهه ۶۰ در اختیار اتباع شوروی بود و کاربرد باغی و کشاورزی داشت و پس از آن تخلیه شد و بانک کشاورزی که مالک آن بود، سرانجام آن را تحویل گرفت.


تعیین تکلیف باغ در جلسه مشترک ایران و روسیه!
از آنجا که وضعیت اینباغ در قرارداد ۱۹۲۱ روشن نشده است، اکنون روسها مدعی مالکیت اینبنا شدهاند و مخالفت خودشان را با فروش باغخونی به دولت ایران اعلام کردهاند؛ مسئلهای که مدیرکل املاک و خزانهداری شهرداری مشهد در گفتوگو با شهرآرا، آن را تلویحی تایید کرد و از پیگیریهای گسترده شهرداری برای حل اینموضوع خبر داد. جعفر عباسپور گفت: اینماجرا بسیار قدیمی است و روسیه مخالف بود باغخونی که زمانی کنسولگری اینکشور در مشهد بوده است فروخته شود. طبق بررسیهایی که ما انجام دادیم، متوجه شدیم که ایران هم در شهر مسکو ملکی با وضعیت مالکیتی مشابه داشته که دولت روسیه آن را مرمت کرده است و به عنوان میراث فرهنگی از آن استفاده میکند. اطلاعات و جزئیات بهرهبرداری از اینملک و نقشههای بهرهبرداری باغخونی نشان میدهد که شهرداری مشهد قصد بهرهبرداری میراثی از اینباغ دارد. وی ادامه داد: همه ایناسناد به وزارت امورخارجه فرستاده و نامهنگاریها مربوط به آن انجام شده است و قرار است در جلسه مشترک ایران و روسیه مطرح و درباره آن تصمیم گرفته شود. اینجلسه دو بار در سال میلادی برگزار میشود و منتظر برگزاری آن هستیم.

 

برچسب ها:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *