تکمیل و تجهیز پارکینگ زیر سطحی مجـــد
۱۷۵ (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

با توجه به اینکه در گذشته پارکینگ عمومی زیر سطحی مجد در سال ۹۴ طی قراردادی به شهرداری مشهد به صورت نیمه تمام واگذار گردید در ابتدای سال ۹۷ شهرداری مشهد در راستای مجهز و تکمیل نمودن این پارکینگ قراردادی را منعقد نمود و در حال حاضر نیز عملیات اجرایی آن در حال انجام می باشد . با تکمیل و بهره برداری و نهایتاً اضافه شدن این پارکینگ، ظرفیت پارکینگ های عمومی در آن منطقه شهری افزایش یافته و باعث پشتیبانی مناسب از ناوگان حمل و نقل عمومی اتوبوس BRT در آن محور می گردد.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : پارکینگ
آدرس پروژه: بلوار مجد
مساحت عرصه: ۱۱۳۰۰ مترمربع
مساحت زیربنای کل: ۳۵۰۰۰مترمربع
تعداد سقف : ۳ (+۰ و -۳)
سال قرارداد : ۱۳۹۷