ثامن میخک
۶۵۱ (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

منطقه ثامن:
کانون جریان تعاملات اجتماعی، اقتصادی و مذهبی در مقیاس ملی و فراملی و قلب تپنده ی حیات شهری کلانشهر مشهد است. فضای حضور زائران و مفصل پیوند زندگی زائر و شهروند در مجاورت بارگاه رضوی، حداکثر فرصتهای سرمایه گذاری را در این محدوده رقم زده است.
اکثر پروژه های مصوب محدوده دارای کاربری تجاری و اقامتی است که در جهت خدمت رسانی به زائرین و مجاورین بارگاه رضوی، در قطاع های ۴ گانه ی این منطقه جانمایی گردیده اند. وسعت منطقه حدود ۳۶۵ هکتار است که ۵۹ هکتار از آن شامل حوزه دخالت مستقیم در مجاورت بارگاه رضوی می باشد.

پروژه میخک:
این پـروژه در قالب یک مجتمع تجـاری اقامتی احـداث می‌شود که دارای ۹ طبقه روی زمین و ۴ طبقه زیرزمین می‌باشد و در زمینی به مساحت ۲,۳۱۳ مترمربع و با زیربنای ۱۸,۵۰۹ مترمربع احداث خواهد شد.
کاربری‌های قابل فروش این مـجتمع شامل ۴,۲۹۲ مترمـربع تجاری در طبقات و ۷,۱۲۶ مترمربع کاربری اقامتی و ۷,۰۹۱ متـر پارکینـگ می‌باشد. تعداد پـلاک های ثـبتی موجـود در این پـروژه ۲۵ عدد است که تعداد ۲۰ پلاک خریداری شده و تعداد ۵ پلاک باقی مانده است.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : اقامتی ، تجاری
نوع مالکیت : ملکی
آدرس پروژه: منطقه ثامن، قطاع ۲، خیابان شعاعی
کاربری مصوب : ۴۴۰ درصد
مساحت عرصه: ۲۳۱۳ مترمربع
مساحت زیربنای کل: ۱۸۵۰۹ مترمربع
سطح اشتغال: ۶۰ درصد
تعداد سقف : ۱۳ (+۹ و -۴)