ثامن پرنـد۲
727 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

منطقه ثامن:
کانون جریان تعاملات اجتماعی، اقتصادی و مذهبی در مقیاس ملی و فراملی و قلب تپنده ی حیات شهری کلانشهر مشهد است. فضای حضور زائران و مفصل پیوند زندگی زائر و شهروند در مجاورت بارگاه رضوی، حداکثر فرصتهای سرمایه گذاری را در این محدوده رقم زده است.
اکثر پروژه های مصوب محدوده دارای کاربری تجاری و اقامتی است که در جهت خدمت رسانی به زائرین و مجاورین بارگاه رضوی، در قطاع های ۴ گانه ی این منطقه جانمایی گردیده اند. وسعت منطقه حدود ۳۶۵ هکتار است که ۵۹ هکتار از آن شامل حوزه دخالت مستقیم در مجاورت بارگاه رضوی می باشد.

پروژه پرند ۲:
این پـروژه در قالب یـک مجتمـع تجاری اقامتـی احداث می‌شود که دارای ۹ طبقه روی زمیـن و ۴ طبقه زیرزمین می‌باشد و در زمینی به مساحت ۲,۵۷۸ مترمربع و زیربنای ۲۰,۶۲۶ مترمربع احداث خواهد شد. کاربری‌هـای قابل فروش این مجتمع شامل ۴,۸۵۰ مترمربع تجاری در طبقات و ۷,۹۴۱ مترمربع با کاربری اقامتی و ۷,۸۳۵ مترمربع پارکینگ می‌باشد. تعداد پلاک‌های ثبتی موجود در این پروژه ۲۰ عدد است که تعداد ۱۶ پلاک خریداری شده و تعداد ۴ پلاک باقی مانده است.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : اقامتی، تجاری
نوع مالکیت : ملکی
آدرس پروژه: منطقه ثامن، قطاع 2، خیابان شعاعی
تراکم (مجاز) : 440 درصد
مساحت عرصه: 2578 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 20626 مترمربع
سطح اشتغال: 60 درصد
تعداد سقف : 13 (+9 و -4)