خانه تاریخی پیشه وران
۴۰۸۵ (میلیون ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : فرهنگی و پذیرایی سبک