مجتمع تجاری و اداری آبان
۷۶۳ (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

عملیات اجرایی پروژه مشارکتی آبان در سال ۱۳۹۲ در ابتدای خیابان هاشمیه و پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده پنج و نیز مصوبه شورای محترم شهر آغاز و در سال ۱۳۹۵ به بهره برداری رسید.

آورده سرمایه گذار در این پروژه زمین و هزینه ساخت و اجرا بوده و سهم شهرداری صرفاً پروانه ساختمانی پروژه می باشد.

سرمایه گذار این پروژه آقای عبدالحسین افکاری می باشد.

سهم شهرداری به سرمایه گذار واگذار شده است.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : تجاری،اداری،پارکینگ
آدرس پروژه: نبش هاشمیه ۶
مساحت عرصه: ۲۵۹۸ مترمربع
مساحت زیربنای کل: ۲۳۰۹۵ مترمربع
تعداد سقف : ۱۲ (+۷ و -۵)
سال قرارداد : ۱۳۹۲