مجتمع تجاری و اداری آبان
763 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

عملیات اجرایی پروژه مشارکتی آبان در سال ۱۳۹۲ در ابتدای خیابان هاشمیه و پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده پنج و نیز مصوبه شورای محترم شهر آغاز و در سال ۱۳۹۵ به بهره برداری رسید.

آورده سرمایه گذار در این پروژه زمین و هزینه ساخت و اجرا بوده و سهم شهرداری صرفاً پروانه ساختمانی پروژه می باشد.

سرمایه گذار این پروژه آقای عبدالحسین افکاری می باشد.

سهم شهرداری به سرمایه گذار واگذار شده است.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : تجاری،اداری،پارکینگ
آدرس پروژه: نبش هاشمیه 6
مساحت عرصه: 2598 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 23095 مترمربع
تعداد سقف : 12 (+7 و -5)
سال قرارداد : 1392