مجتمع تجاری و اداری خورشید
۱۹۴ (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

قرارداد این پروژه در سال ۱۳۸۶ منعقد گردیده و در اوایل دهه ۹۰ بهره برداری از آن شروع شده است.

پروژه خورشید یکی از پرجاذبه ترین پروژه های تجاری در خیابان احمدآباد مشهد بوده که از هماگنی و تطابق مناسب بین عملکردها و فضاهای داخلی آن برخوردار بوده و در حال حاضر واحدهای تجاری این پروژه از گرانترین واحدهای موجود در شهر می باشد.سرمایه گذار این پروژه شرکت صنایع احیاء خراسان است.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : تجاری
آدرس پروژه: احمدآباد.مقابل خیابان راهنمایی
مساحت عرصه: ۱۵۴۳ مترمربع
مساحت زیربنای کل: ۱۰۱۲۵ مترمربع
تعداد سقف : ۹ (۶+ و -۳)
سال قرارداد : ۱۳۸۶