مجتمع تجاری ۱۷شهریور
۲۹۳ (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

قرارداد پروژه ۱۷ شهریور در منطقه ۷ شهرداری مشهد به آدرس تقاطع خیابان فدائیان اسلام و کوشش در عرصه ای به مساحت ۲.۰۹۹ متر مربع با کاربری تجاری، پارکینگ با زیربنای ۲۶.۲۴۹ مترمربع در ۱۴ طبقه با شرکت آثار بنا پارس به عنوان سرمایه گذار منعقد گردید.

ویژگیهای مهم و شاخص پروژه 

۱- توسعه متوازن شهری درمناطق نیمه برخوردار

۲- ساماندهی رسته قطعه فروشان و لوازم اتومبیل

۳- دسترسی مناسب به قطار شهری

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : تجاری-پارکینگ
آدرس پروژه: نبش فدائیان اسلام و کوشش
مساحت عرصه: ۲۰۹۹ مترمربع
مساحت زیربنای کل: ۲۶۲۴۹ مترمربع
تعداد سقف : ۱۴ (+۸ و ۶-)
سال قرارداد : ۱۳۹۱