مجتمع مسکونی بلوار معلم
۲۹۸۶ (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

در راستای تحقق اهداف توسعه شهری ،ایجاد منابع درآمدی پایدار و استفاده از توان و سرمایه بخش خصوصی پروژه معلم در نزدیکی مسیل چهل بازه بین معلم۸۱و۸۳در سال ۹۱طراحی و تعریف گردید. باتوجه به اینکه ذیل پروژه پلاک های متعددی متعلق به غیر وجود داشت طرفین قرارداد متعهد به تملک آن گردیدند که اخیراً تملکات آن ها کامل گردیده و شهرداری پس از اخذ مصوبه شورای شهر آماده واگذاری زمین و ملک متعلق به خود می باشد. سرمایه گذاران این پروژه شرکت راژان تدبیروآقای حسن قدیری می باشند.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : تجاری-مسکونی-پارکینگ-ورزشی-فرهنگی
آدرس پروژه: بلوار معلم.بین معلم ۸۱ و ۸۳
مساحت عرصه: ۲۲۲۲۰ مترمربع
مساحت زیربنای کل: ۱۷۷۶۰۶ مترمربع
تعداد سقف : ۳۶ (+۳۲ و -۴)
سال قرارداد : ۱۳۹۱