نیروگاه خورشیدی
400 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

شهرداری مشهد در راستای تنوع بخشی به ظرفیت های اقتصادی شهری و همچنین با عنایت به ظرفیت مناسب تابش خورشیدی در منطقه خراسان رضوی به ویژه شهر مشهد در نظر دارد نسبت به احداث و واگذاری حق بهره برداری نیروگاه خورشیدی (یک تا پنج مگاوات) با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در قالب قراردادهای سرمایه گذاری اقدام نماید.

شرایط سرمایه گذاری

شرایط اختصاصی متقاضیان سرمایه گذاری: شرکت های صاحب صلاحیت و دارای سابقه فعالیت تخصصی

آورده شهرداری: زمین

آورده سرمایه گذار: احداث و تجهیز

مجوزات و تاییدیه های مورد نیاز: شرکت برق، سازمان انرژی های تجدید پذیر (ساتبا)

مزایای سرمایه گذاری در پروژه

– امکان صادرات برق تولیدی به کشورهای همجوار

– پتانسیل مناسب تابش خورشید در منطقه مورد نظر

– تضمین خرید برق توسط شرکت توزیع برق شهر

– کوتاه بودن دوره بازگشت سرمایه

اهم فعالیت های اجرایی پروژه

– طراحی و ایجاد زیرساخت های تاسیساتی لازم

– خرید و نصب پنل های خورشیدی

– راه اندازی و نگهداری

– بهره برداری