پارکنیگ زیر سطحی ابوریحان
۳۳۹ (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری