پارکینگ امجدی خسروی
150 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

شهرداری مشهد با توجه به پیشنهاد سرمایه گذار و در قبال واگذاری پروانه خود، ساخت پارکینگ عمومی در همان پروژه برای شهرداری را به سرمایه گذار محول نمود که در حال حاضر پارکینگ شهرداری احداث گردیده که در حال بهره برداری می باشد.

سرمایه گذاران این پروژه آقایان اصغر امجدی و محمدعلی امجدی می باشد.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : تجاری - اقامتی - پارکینگ
آدرس پروژه: خیابان شهید اندرزگو (خسروی نو)
مساحت عرصه: 1137 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 11168 مترمربع
تعداد سقف : 9 (+8 و -1)
سال قرارداد : 1380