پارک مینیاتوری
(میلیون ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

قرارداد پارک مینیاتوری در سال ۹۶ به سرمایه گذار ابلاغ گردید. این قرارداد نیز ازنوع قراردادهای BOT می باشد که مقرر است سرمایه گذار در نصب و احداث فضاهای انتفاعی و تجاری و نیز ساخت و نصب ماکت ها و المان های مورد تایید شهرداری (قریب به ۳۰ ماکت) اقدام نموده و در زمانی نزدیک به ۳۰ سال از منافع آن بهره برداری نماید. شهرداری مشهد نیز ضمن واگذاری و نگهداری مجموعه پارک مینیاتوری به سرمایه گذار به صورت درصدی در درآمدهای آن با سرمایه گذار شریک می باشد. سرمایه گذار این پروژه شرکت توسعه گردشگری آرمان نگاه شمس (شمسان) می باشد.