پروژه آبکوه – B۵B۶-S۱

پروژه آبکوه واقع در برخوردارترین منطقه شهرداری مشهد در موقعیت بسیار مناسب به لحاظ دسترسی و ارتباط مستقیم با محورهای خیام، فلسطین و راهنمایی می باشد و تا نزدیکترین ایستگاه مترو کمتر از ۱۰۰۰ متر فاصله دارد. این منطقه جزو محدوده های پررونق در زمینه ی اقتصاد زمین و ساختمان می باشد و در محدوده گروه درآمدی ۱ طرح جامع قرار داشته که با ماهیت تجاری و کاربری مختلط پروژه های تعریف شده در انطباق کامل می باشد. محدوده پروژه به شکلی تعریف شده است که در کریدور منتهی به میدان شهدا ، حرم مطهر و مرکز شهر از طریق محور آبکوه قرار دارد.

سطح کاربری
عرصه : ۷۷۵۰
زیربنا : ۶۸۹۳۶
تجاری : ۲۹۵۸۱
اداری : ۹۳۰۰
مسکونی : -
پارکینگ : ۲۱۷۵۸
سایر : ۶۱۰۱
اطلاعات اقتصادی
درصد تملک : ۳۰
اطلاعات دسترسی
از شمال : ۸
از جنوب : ۴۰
از شرق : ۴۷
از غرب : ۱۸
اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : مختلط
آدرس پروژه: خیابان شهید صادقی، حد فاصل شهید صادقی ۶ تا میدان راهنمایی