پروژه ثامن – ایـوب

منطقه ثامن، کانون جریان تعاملات اجتماعی، اقتصادی و مذهبی در مقیاس ملی و فراملی و قلب تپنده ی حیات شهری کلانشهر مشهد است . فضای حضور زائران و مفصل پیوند زندگی زائر و شهروند در مجاورت بارگاه رضوی، حداکثر فرصتهای سرمایه گذاری را در این محدوده رقم زده است. اکثر  پروژه های مصوب محدوده دارای کاربری تجاری و اقامتی است که در جهت خدمت رسانی به زائرین و مجاورین بارگاه رضوی، در قطاع های ۴ گانه ی این منطقه جانمایی گردیده اند. وسعت منطقه حدود ۳۶۵ هکتار است که ۵۹ هکتار از آن شامل حوزه دخالت مستقیم در مجاورت بارگاه رضوی می باشد.

 

سطح کاربری
عرصه : ۳۳۰۹
زیربنا : ۲۶۴۶۹
تجاری : ۶۲۰۳
مسکونی : ۱۰۱۹۱
پارکینگ : ۱۰۰۷۶
اطلاعات اقتصادی
درصد تملک : ۹۱
اطلاعات دسترسی
از شمال : ۶
از جنوب : ۱۲
از شرق : ۱۰
از غرب : ۱۶
اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : تجاری-اقامتی
آدرس پروژه: خیابان ۱۷ شهریور، ۱۷ شهریور شمالی ۷