پروژه ثامن – سیـاری

منطقه ثامن، کانون جریان تعاملات اجتماعی، اقتصادی و مذهبی در مقیاس ملی و فراملی و قلب تپنده ی حیات شهری کلانشهر مشهد است . فضای حضور زائران و مفصل پیوند زندگی زائر و شهروند در مجاورت بارگاه رضوی، حداکثر فرصتهای سرمایه گذاری را در این محدوده رقم زده است. اکثر  پروژه های مصوب محدوده دارای کاربری تجاری و اقامتی است که در جهت خدمت رسانی به زائرین و مجاورین بارگاه رضوی، در قطاع های ۴ گانه ی این منطقه جانمایی گردیده اند. وسعت منطقه حدود ۳۶۵ هکتار است که ۵۹ هکتار از آن شامل حوزه دخالت مستقیم در مجاورت بارگاه رضوی می باشد.

سطح کاربری
عرصه : ۳۸۷۲
زیربنا : ۳۰۹۷۶
تجاری : ۷۳۳۴
مسکونی : ۱۱۹۲۶
پارکینگ : ۱۱۷۱۶
اطلاعات اقتصادی
درصد تملک : ۸۱
اطلاعات دسترسی
از شمال : -
از جنوب : ۱۲
از شرق : -
از غرب : ۲۷
اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : تجاری-اقامتی
آدرس پروژه: خیابان هفده شهریور، خیابان برادران غفاریان، کوچه بلوچ ها