پروژه ثامن – عمـره

منطقه ثامن، کانون جریان تعاملات اجتماعی، اقتصادی و مذهبی در مقیاس ملی و فراملی و قلب تپنده ی حیات شهری کلانشهر مشهد است . فضای حضور زائران و مفصل پیوند زندگی زائر و شهروند در مجاورت بارگاه رضوی، حداکثر فرصتهای سرمایه گذاری را در این محدوده رقم زده است. اکثر  پروژه های مصوب محدوده دارای کاربری تجاری و اقامتی است که در جهت خدمت رسانی به زائرین و مجاورین بارگاه رضوی، در قطاع های ۴ گانه ی این منطقه جانمایی گردیده اند. وسعت منطقه حدود ۳۶۵ هکتار است که ۵۹ هکتار از آن شامل حوزه دخالت مستقیم در مجاورت بارگاه رضوی می باشد.

 

سطح کاربری
عرصه : ۴۱۸۱
زیربنا : ۳۳۴۵۰
تجاری : ۸۰۲۸
مسکونی : ۱۲۸۷۸
پارکینگ : ۱۲۵۴۴
اطلاعات اقتصادی
درصد تملک : ۲۰
اطلاعات دسترسی
از شمال : ۱۲
از جنوب : ۲۶
از شرق : ۶
از غرب : ۳۵
اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : تجاری-اقامتی
آدرس پروژه: خیابان نوغان، نوغان ۴، کوچه مروی ها