پروژه شهدا – بـرج جـنوب AM-13

میدان شهدا محدوده ای هم پیوند و بلافصل با حرم مطهر رضوی می باشد. پروژه های تعریف شده در محدوده میدان شهدا با چشم انداز مناسب به بارگاه مطهر رضوی، موقعیتی عالی به لحاظ عملکردی و ارتباط با بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی دارند. طرح ترافیکی و تقاطع های غیرهمسطح اجرا شده و نیز عبور خطوط ۲، ۳ و ۴ قطار شهری، وضعیت دسترسی مطلوب پروژه را در چشم انداز موجود و آینده رقم زده است. ضمن اینکه امکان برخورداری از مزایای جذب زائرین و مجاورین بارگاه رضوی از دیگر فرصتهای مناسب سرمایه گذاری در این محدوده می باشد.

 

سطح کاربری
عرصه : 7175
زیربنا : 60982
تجاری : 12867
اداری : 4330
مسکونی : 25581
پارکینگ : 17204
اطلاعات اقتصادی
درصد تملک : 100
اطلاعات دسترسی
از شمال : 30
از جنوب : 4
از شرق : 28
از غرب : 35
اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : مختلط
آدرس پروژه: میدان شهدا، بین دانشگاه 2 و4، پارکینگ همگانی