پروژه شهدا – بـرج جـنوب AM-۱۳

میدان شهدا محدوده ای هم پیوند و بلافصل با حرم مطهر رضوی می باشد. پروژه های تعریف شده در محدوده میدان شهدا با چشم انداز مناسب به بارگاه مطهر رضوی، موقعیتی عالی به لحاظ عملکردی و ارتباط با بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی دارند. طرح ترافیکی و تقاطع های غیرهمسطح اجرا شده و نیز عبور خطوط ۲، ۳ و ۴ قطار شهری، وضعیت دسترسی مطلوب پروژه را در چشم انداز موجود و آینده رقم زده است. ضمن اینکه امکان برخورداری از مزایای جذب زائرین و مجاورین بارگاه رضوی از دیگر فرصتهای مناسب سرمایه گذاری در این محدوده می باشد.

 

سطح کاربری
عرصه : ۷۱۷۵
زیربنا : ۶۰۹۸۲
تجاری : ۱۲۸۶۷
اداری : ۴۳۳۰
مسکونی : ۲۵۵۸۱
پارکینگ : ۱۷۲۰۴
اطلاعات اقتصادی
درصد تملک : ۱۰۰
اطلاعات دسترسی
از شمال : ۳۰
از جنوب : ۴
از شرق : ۲۸
از غرب : ۳۵
اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : مختلط
آدرس پروژه: میدان شهدا، بین دانشگاه ۲ و۴، پارکینگ همگانی