پروژه شهدا – بـرج شـمال AM-۱۵

میدان شهدا محدوده ای هم پیوند و بلافصل با حرم مطهر رضوی می باشد. پروژه های تعریف شده در محدوده میدان شهدا با چشم انداز مناسب به بارگاه مطهر رضوی، موقعیتی عالی به لحاظ عملکردی و ارتباط با بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی دارند. طرح ترافیکی و تقاطع های غیرهمسطح اجرا شده و نیز عبور خطوط ۲، ۳ و ۴ قطار شهری، وضعیت دسترسی مطلوب پروژه را در چشم انداز موجود و آینده رقم زده است. ضمن اینکه امکان برخورداری از مزایای جذب زائرین و مجاورین بارگاه رضوی از دیگر فرصتهای مناسب سرمایه گذاری در این محدوده می باشد.

سطح کاربری
عرصه : ۸۰۴۰
زیربنا : ۷۵۱۰۰
تجاری : ۱۰۷۲۸
اداری : ۵۶۴۰
مسکونی : ۴۲۲۸۵
پارکینگ : ۱۶۴۴۲
اطلاعات اقتصادی
درصد تملک : ۹۰
اطلاعات دسترسی
از شمال : -
از جنوب : ۲۲
از شرق : ۳۰
از غرب : ۷
اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : مختلط
آدرس پروژه: میدان شهدا، نبش تقاطع هاشمی نژاد و عبادی