گذر فرهنگی گلستان
17 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : فرهنگی