1400-03-25

استخر و مجموعه آبی شفا

براساس مطالعات بازار انجام شده پیشنهاد شد. بهره برداری از استخر توسط آقایان و بانوان در دو شیفت متفاوت برنامه ریزی شده و فضای استخر بانوان در اختیارفعالیت دیگری قرارگیرد.

شورای شهر مشهد به جهت تامین سرانه خدمات ورزشی در مناطق کم برخوردار، احداث ده مجموعه آبی را در مناطق ۲،۴ و۵ شهرداری مشهد و با بودجه اولیه یکصد میلیارد ریال مصوب کرد. استخر شفا در منطقه ۲ با حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی و مالی یک از مجموعه های آبی مزبور است. طی مطالعات انجام شده در مدیریت برنامه ریزی معاونت اقتصادی، مقرر شد ادامه تامین هزینه احداث این مجموعه از محل واگذاری ساخت و بهره برداری توسط بخش خصوصی انجام پذیرد. براساس مطالعات بازار انجام شده پیشنهاد شد. بهره برداری از استخر توسط آقایان و بانوان در دو شیفت متفاوت برنامه ریزی شده و فضای استخر بانوان در اختیار فعالیت دیگری قرارگیرد.

برای این فعالیت به ترتیب اولویت کاربری ورزشی با فعالیت سالن چندمنظوره ورزشی و توپی، کاربری درمانی با فعالیت درمانگاه های تخصصی حرکتی، ماساژ و آب درمانی و کاربری تجاری با فعالیت تالار پذیرایی و رستوران پیشنهاد و به تصویب کمیته تعریف پروژه رسید.

برچسب ها: