1400-03-25

فرصت های سرمایه گذاری و مشارکت - ساختمانی - تجاری سبک اقاقیا

تامین نیازها و خدمات جهت افزایش رضایت مندی شهروندان ضروری می باشد. محدوده شمال غرب مشهد با دارا بودن مساعدترین امکانات توسعه، تقریبا در تمامی طرح های فرادست به عنوان محدوده توسعه جدید شهر مطرح شده است.

شهرداری مشهد با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه امکانات و خدمات تفریحی – گردشگری با توجه به پتانسیل های موجود در منطقه ۱۲ و با انگیزه جذب سرمایه های سرگردان در جهت اعتلای شهر مشهد، اقدام به تعریف پروژه و انجام مطالعات و تهیه بسته سرمایه گذاری کرده است. با توجه به افزایش ساخت و سازها و بالطبع افزایش جمعیت ساکن در منطقه ۱۲ شهری مشهد، تامین نیازها و خدمات جهت افزایش رضایت مندی شهروندان ضروری می باشد. محدوده شمال غرب مشهد با دارا بودن مساعدترین امکانات توسعه، تقریبا در تمامی طرح های فرادست به عنوان محدوده توسعه جدید شهر مطرح شده است.

بر این اساس میتوان عرصه ۱۹۰۰ متری واقع در بلوار امیریه را به عنوان فرصتی مناسب جهت تامین کمبود و نیازهای شهروندان آن منطقه قلمداد نمود.”

برچسب ها: