1400-03-25

مطالعات بررسی عملکرد کلوپ پاندا

با توجه به مشاهدات و مصاحبه و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل های صورت گرفته، افراد از ترافیک و آلودگی صوتی که از کلوپ پاندا به وجود می آید ناراضی هستند

تامین رضایت شهروندان و مشارکت آن ها در اداره شهر، یکی از اهداف اصلی نظام های مشارکت جو است. چون نارضایتی مردم، تعامل آنان با شهرداری را مشکل و حتی غیرممکن ساخته و ناپایداری محیطی را در پی دارد. با توجه به شکایت تعدادی از شهروندان از عملکرد کلوپ پاندا تحقیقی برای نظرسنجی رضایت شهروندان از عملکرد کلوپ پاندا انجام شده است تا عوامل موثر بر عملکرد کلوپ پاندا و نارضایتی از خدمات ارائه شده توسط کلوپ پاندا واقع در صیاد شیرازی ۱۸ در شهر مشهد را تعیین نماید و همچنین بررسی اینکه این نارضایتی به وجود آمده ناشی از عملکرد کلوپ پاندا طبق تعهدات آن در قرار داد است و یا اینکه ربطی به تعهدات کلوپ ندارد و ناشی از عوامل دیگری است.

در مجموع با توجه به مشاهدات و مصاحبه و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل های صورت گرفته، افراد از ترافیک و آلودگی صوتی که از کلوپ پاندا به وجود می آید ناراضی هستند و با توجه به اینکه این مورد جزو تعهدات کلوپ در قرار داد نمی باشد در نتیجه در این مشکل به وجود آمده کلوپ و مدیریت جدید آن مقصر نمی باشد همچنین با توجه به اینکه افراد از عملکرد خود کلوپ ناراضی نمی باشند بلکه از ترافیک و آلودگی صوتی به وجود آمده ناراضی هستند پیشنهاد می شود شهرداری تصمیمی برای مشکل به وجود آمده بگیرد به طور مثال تعدادی از همسایگان کلوپ پیشنهاد داده اند که درب کلوپ را جابجا کنند و به جهت پارکینگ قرار دهند. با توجه به نظر همسایگان پیشنهاد می شود جلسه ای بین تعدادی از آنها و شهرداری گذاشته شود و برای این مشکل راه حلی پیدا شود، به عنوان مثال با توجه به اثرات خارجی مضری که این کلوپ برای همسایه ها دارد، یک سری خدمات رایگان به همسایه ها بدهد.

 

برچسب ها: