1400-03-25

پارکینگ زیر سطحی ابوریحان

یکی از مناطقی که باتوجه به تمرکز کاربری های درمانی؛ بیمارستان شهید هاشمی نژاد، درمانگاه امام حسین(ع) است که در حال حاضر بسته سرمایه گذاری پارکینگ طبقاتی ابوریحان تدوین شده است

در راستای مدیریت ترافیک زندگی شهری در مناطق پر تردد، شهرداری مشهد نسبت به برنامه ریزی و احداث پارکینگ های مکانیزه، زیرسطحی و طبقاتی اقدام نموده است. یکی از مناطقی که باتوجه به تمرکز کاربری های درمانی؛ بیمارستان شهید هاشمی نژاد، درمانگاه امام حسین(ع) است که در حال حاضر بسته سرمایه گذاری پارکینگ طبقاتی ابوریحان تدوین شده است و با مدل قراردادی BOT (ساخت، بهره برداری و واگذاری) آماده واگذاری به بخش خصوصی است.

شرایط سرمایه گذاری شرایط اختصاصی متقاضیان سرمایه گذاری: شرکت های صاحب صلاحیت و دارای سابقه فعالیت اجرایی در حوزه ابنیه و ترافیک آورده شهرداری: زمین به مساحت تقریبی ۱۰ هزار متر مربع آورده سرمایه گذ ار: ساخت و تجهیز پارکینگ مجوزات و تاییدیه های مورد نیاز پروژه: استانداردهای فنی و ضوابط سازمان ترافیک شهرداری مشهد، پروانه ساختمانی و پایانکار شهرداری مشهد، تاییدیه های سازمان نظام مهندسیعناصر اختصاصی پروژه- مجموعه در زیر معبر عمومی و در سه طبقه احداث می شود.

اهم فعالیت های اجرایی پروژه :

انجام مطالعات و طراحی نقشه های معماری و سازه
ساخت و تجهیز کامل پارکینگ عمومی
بهره برداری از فضاهای عمومی پارکینگ
تعمیر و نگهداری از فضاهای اختصاصی و عمومی پارکینگ در طول دوره بهره برداری

برچسب ها: