مجتمع تجاری و اداری آبان
عملیات اجرایی پروژه مشارکتی آبان در سال ۱۳۹۲ در ابتدای خیابان هاشمیه و پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده پنج و نیز مصوبه شورای محترم شهر آغاز و در سال ۱۳۹۵ به بهره برداری رسید. آورده سرمایه گذار در این پروژه زمین و هزینه ساخت و اجرا بوده و سهم شهرداری صرفاً پروانه ساختمانی پروژه می باشد. سرمایه […] مشاهده...