الماس دانشجو
ساماندهی و توسعه مجتمع های مختلط و متمرکز نمودن تجاری های بلوار وکیل آباد از اهداف شهرداری مشهد در تعریف این پروژه بوده که در راستای پاسخ به تامین نیازهای متقاضیان تعریف گردیده است. این پروژه دارای دسترسی مناسب از بلوار وکیل آباد و دانشجو می باشد. از ویژگی های مهم و شاخص این پروژه […] مشاهده...