مجتمع تجاری و اقامتی صــدر
پروژه مشارکتی صدر با کاربریهای متنوع از جمله پروژه های مشارکتی شهرداری با بخش خصوصی و اولین پروژه از این دست قلمداد میشود که با اخذ مصوبه شورای شهر مشهد در سال ۸۸ اجرایی شده است. این پروژه با سه کاربری تجاری، اقامتی و پارکینگ بصورت مشارکتی با هدف ساماندهی صنوف پوشاک و نیز ساخت هتلی مجلل انجام […] مشاهده...