مروارید سرافرازان
پروژه مسکونی مروارید سرافرازان، مجموعه‌ای مسکونی شاخص و ویژه می‌باشد که به جهت تامین نیازهای متقاضیان الگوی مسکن گروه درآمدی یک و دو، ایجاد الگو و طراحی مناسب مسکن با کیفیت تـعریف شده است. ایـن پروژه از بلوار سرافرازان و بلوار نماز دارای‌ دسترسی است. از ویژگی های مهم و شاخص این پروژه می توان […] مشاهده...