دانلود اسناد 

عنوان سرمایه گذار-بهره بردار کارخانه نوآوری مشهد
وضعیت تمدید شد
لینک مرتبط اطلاعات بیشتر