معاونت اقتصادی شهرداری مشهد در نظردارد بابت بایگانی اسناد اداره کل خزانه داری شهرداری مشهد نسبت به خرید سامانه جامع بایگانی هوشمند با قابلیت شناسایی، ردیابی، حفاظت الکترونیکی، فیزیکی و نرم افزاری جامع اقدام نماید.

دانلود اسناد

عنوان آگهی فراخوان شناسایی
وضعیت
لینک مرتبط اطلاعات بیشتر