معــاونــت اقتصــادی شـهـــرداری مشهــد در نظــر دارد واگــــذاری خدمــات پشتیبـانــی و نظـافتــــی ساختمـان خود را  از طریـق مناقصـه عمـومــی به شرکتهــای واجـد شرایـط واگـذار نماید.

عنوان واگذاری خدمات پشتیـبانی و نظافتی
وضعیت
لینک مرتبط اطلاعات بیشتر