عنوان واگذاری خدمات پشتیبانی و نظافتی
وضعیت
لینک مرتبط اطلاعات بیشتر و دانلود اسناد