سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری مشهد در نظر دارد با توجه به اهمیت این حوزه ، انجام مطالعات اقتصاد شهری در حوزه سرمایه گذاری و مشارکت شامل 1- مطالعات شهر سازی 2- مطالعات بازار 3- مطالعات مالی را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذارنماید.

دانلود فرم افراد حقیقی   دانلود فرم افراد حقوقی 

عنوان شناسایی مشاوران حقیقی و حقوقی اقتصاد شهری
وضعیت
لینک مرتبط اطلاعات بیشتر