آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار بابت احداث و بهره برداری از مجتمع آبی شفا

عنوان آگهی فراخوان
وضعیت
لینک مرتبط اطلاعات بیشتر