تعیین نائب رئیس البلدیه للشؤون الإقتصادیه و رئیس منظمه الاستثمار و المشارکات فی بلدیه مشهد
بحسب تقریر العلاقات العامه فی المعاونیه الإقتصادیه لبلدیه مشهد فقد قام رئیس بلدیه مشهد السید محمد رضا کلائی بتعیین السید أجدر أجدری فی منصب المعاون الإقتصادی و رئیس منظمه الاستثمار و مشارکات بلدیه مشهد.    أجدری من موالید عام ۱۹۷۹م و خریج کلیه الإقتصاد من جامعه طهران.  نشاهد فی سجله؛ معاون مجموعه سبهر صادرات المالیه، […] مشاهده...