راهنمای پژوهشی 1399-03-18

ارزیابی تأثیرات اقتصادی جشنواره ها و رویدادها ( راهنمای پژوهشی)

شواهد تاریخی نشان م یدهد که در ده ههای پایانی قرن بیستم روند برگزاری رویدادهای گونا گون در مقاصد مختلف چنان شتاب گرفته است که گویا مسابق های در تدارک و برگزاری رویداد میان مقاصد گردشگری در جریان است.

پیشگفتار

از دیرباز برگزاری رویدادهای بسیاری با موضوعات مختلف در سطح جهان در مقیا سهای زمانی متفاوت اعم از سالانه، فصلی، چندساله و نظیر‌اینها رونق داشته است؛ ولی این امر که رویدادها به جاذب ههای گردشگری تبدیل شوند ونقش مهمی در جذب گردشگران از نقاط مختلف جهان ایفا کنند پس از نیمه دوم قرن بیستم مد نظر قرار گرفته است. 

شواهد تاریخی نشان میدهد که در دهه های پایانی قرن بیستم روند برگزاری رویدادهای گونا گون در مقاصد مختلف چنان شتاب گرفته است که گویا مسابق‌های در تدارک و برگزاری رویداد میان مقاصد گردشگری در جریان است. به ویژه آن دسته از مناطق جهان که جاذب ههای طبیعی یا فرهنگی و تاریخی مؤثری را نداشته، به برگزاری رویدادهای متفاوتی ( شامل جشنوار هها، فستیوا لها، کارناوال‌ها و نظایر‌ای نها )مبتنی بر مزی تهای خود پرداخت هاند و با خلق جذابی تهای مختلف سعی داشت هاند، گردشگران را از بازار تقاضای جهانی جذب کنند. آن دسته از مقاصد گردشگری که توانمندیهای گردشگری دیگری نیز داشتند در تلفیق با این توانمندی‌ها از برگزاری رویدادها به عنوان کاتالیزوری در افزایش جذب گردشگران استفاده کرده اند. 

رویدادها و جشنوار ه‌ها با ایجاد تنوع در محصولات گردشگری به برطرف کردن مشکل فصلی بودن، توزیع عادلانه پول، افزایش فرصتهای شغلی، افزایش طول اقامت گردشگران و افزایش در پرداختی گردشگران در آن منطقه کمک میکنند، همچنین موجب افزایش آگاهی در رابطه با مقصد، عرق ملی و همبستگی جامعه محلی میشود. البته این نکته لازم به توجه است که این تأثیرات با توجه به اندازه و مقیاس رویداد از رویدادهای مبتنی بر جامعه محلی مانند یک نمایش فرهنگی تا رویدادهای بزرگ مانند المپیک متفاوت است. یک رویداد موفق باعث م یشود که طول مدت اقامت و پرداخت یهای گردشگران افزایش پیدا کند. در نتیجه ورود گردشگر به منطقه به خاطر وجود رویداد ویژه یا جشنواره با خود پول، تنوع بازار، اشتغالزایی وافزایش درآمدزایی واقعی و بالقوه به همراه دارد. 

با توجه به آنچه بیان شد با بررسی هر چه دقیق‌تر رویدادها و جشنوار ههای برگزار شده در کشور میتوان گا مهای مؤثرتری در جهت توسعه و گسترش این نوع گردشگری در کشور برداشت. فضای سرزمینی ایران با توجه به قدمت تاریخی و فرهنگی و تمدن ایران و پیوندهای حیات اجتماعی پیرامون سن تها، آئی نها و آداب و رسوم مناسب برگزاری انواع مختلف رویدادها و جشنوار ه‌ها در سه دسته رویدادهای مبتنی بر محیط) رویدادهای جغرافیایی (، رویدادهای مبتنی بر کن شهای متقابل انسانی( رویدادهای اجتماعی )و رویدادهای مبتنی بر مذهب( رویدادهای مذهبی)است. 

مشهد به عنوان دومین کلانشهر کشور ظرفیت و پتانسیل کافی جهت برگزاری انواع رویدادهای متناسب با ویژگ یهای اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، طبیعی و تاریخی خود را دارد. بنابراین لازم است تا با بهر هگیری از دانش روز اقدا مهایی جهت توسعه گردشگری رویداد در این شهر به انجام رساند. با توجه به موضوع مهم گردشگری رویداد، گزارش «ارزیابی تأثیرات اقتصادی جشنوار ه‌ها و رویدادها» م یتواند راهنمای خوبی در این خصوص باشد. 

 

فرزاد اصغری‌پور

رئیس گروه مطالعات و ارزیابی اقتصادی

 

دانلود متن کامل

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *