هفتــاد و چهارمين جلســه علنى شوراى اسلامی شــهر مشهد

تصویب لايحه مجوز انعقــاد قرارداد پروژه سرمايه گذارى احداث پــارك موضوعى كــودك و ســلامت و لايحه واگذارى و تحويل ســاختمان احداثى پاركينگ طبقاتى امام رضا(ع)

در هفتــاد و چهارمين جلســه علنى روز گذشــته شوراى اسلامی شــهر مشهد، لايحه مجوز انعقــاد قرارداد پروژه سرمايه گذارى احداث پــارك موضوعى كــودك و ســلامت و لايحه واگذارى و تحويل ســاختمان احداثى پاركينگ طبقاتى امام رضا(ع) پس از بررسی به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.

لایحه مجوز انعقــاد قرارداد پروژه سرمایه گذارى احداث پــارک موضوعى کــودک و ســلامت، یکــى از دســتور کارهاى هفتــاد و چهارمین جلســه علنى روز گذشــته شوراى شــهر بود که پس از بحث و بررســى به تصویــب اعضاى شوراى شهر رسید.

 محمدرضا حیدرى، رئیس شوراى شهر مشهد، قبل از بررسى این لایحه گفت: این لایحه باتوجه به اهمیتى که داشت، قبل از ارائه به صحن علنى شوراى شهر مشــهد در ۶ کمیسیون شــوراى شهر بررســى شــد؛ بنابراین بیشتر اعضاى شوراى شهر مشهد در جریان بررسى این دستور کار قرار گرفته اند.

در ادامــه احمــد نــوروزى، رئیــس کمیسیون اقتصادى، سرمایه گذارى و مشارکت هاى شوراى شهر مشهد، متن ماده واحده این لایحــه را قرائت کرد: براساس متن ماده واحده، به شهردارى مشــهد مقدس اجازه داده مى شود به انعقاد قرارداد سرمایه گذارى به روش ساخت، تجهیزو بهره بردارى، تسهیم درآمــد و انتقالT.S.O.Bبا شــرکت توســعه اقتصاد الکترونیک روماک در موضوع ساخت و تجهیز پارک موضوعى کودک و ســلامت واقع در قاسم آباد، بین شریعتى۴۵ و۴۷ به مبلغ تقریبى ســرمایه گذارى ۳۴۴میلیارد ریال به مدت ۱۷ســال و ۶ماه (۲سال ساخت و ۱۵ســال و ۶ماه بهره بردارى) با نرخ بازده داخلى ۱۷/۲۷ درصد اقدام کند.

لایحه واگذارى و تحویل ســاختمان احداثى پارکینگ طبقاتى امام رضا(ع) 

همچنین در ادامه این جلسه موضوع واگــذاری ســاختمان پارکینــگ امام رضا(ع) دیگر دســتور کار صحن علنى شوراى شهر بود که به تصویب رسید. رئیــس کمیســیون اقتصــادى، سرمایه گذارى و مشــارکت هاى شورا با ارائــه توضیحاتى گفــت: پارکینگ طبقاتى امام رضا(ع) یکى از پروژه هاى سرمایه گذارى بود. طبق مصوبه شورا، شهردارى ملزم اســت درآمد حاصل از پارکینگ و جرائــم حاصل از حذف پارکینــگ را صرف پارکینگ ســازى کند؛ پروژه هایى نیز در این راستا آغاز شــد، اما مجموع رقــم پروژه هایى که شهردارى در حوزه پارکینگ سازى در دست اجرا دارد بیش از درآمد حاصل از جرائم است.

در ادامه نوروزى متن مــاده واحده را به این شــرح قرائت کرد:

به شهردارى مشــهد مقدس اجازه داده مى شود با عنایت به قــرارداد در ارتباط با اجراى پروژه پارکینگ عمومى امام رضا(ع) در قالب پروژه سرمایه گذارى، به واگذارى و تحویل ســاختمان احداثى واقع در ضلع شــمالى بیمارستان امام رضا(ع)، با مســاحت زیربناى تقریبى ۴۱هزار و۴۰۸مترمربع در ۸طبقه (به دانشگاه علوم پزشــکى مشــهد بــه مبلغ کل ۶۸۰میلیارد ریال) اقدام کند؛ بخشى از ایــن مبلغ بابت واگــذارى و تحویل ســاختمان پارکینگ طبقاتى و بخش دیگر مربوط به هزینه ســاخت قسمت زباله سوز و گلخانه است. 

منبع: شهرآرا

برچسب ها:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *