گزارش 1399-04-14

خوشه ی نساجی و پوشاک ترکیه اقتصاد خرد رقابت پذیری

یکی از کشورهای موفق در زمینه صنعت نساجی، کشور ترکیه است. این کشور طی 10 سال اخیر با تغییر نگرش اقتصادی از نیمه دولتی به اقتصاد باز و ایجاد تعامل با کشورهای دیگر توانسته تحولی در مسیر توسعه اقتصادی خود ایجاد کند.

انقاب صنعتی با ماشینی شدن تولید منسوجات آغاز شد و صنعت نساجی به دلیل ماهیت و ویژگ یهای خاص خود زمینه رشد سایر صنایع را فراهم آورد. این صنعت به دلیل اشتغا لزایی بالا، ارز آوری، نیاز به سرمای هگذاری کمتر نسبت به سایر صنایع و نقش اقتصادی و اجتماعی که دارد مورد توجه بسیاری از کشورها و اقتصادهای بزرگ دنیا قرار گرفته است. تا جایی که ۸۰ درصد از صادرات جهانی پوشاک  که مه مترین محصول صنعت نساجی است، مربوط به کشورهای با درآمد بالا و متوسط به بالا است.

یکی از کشورهای موفق در زمینه صنعت نساجی، کشور ترکیه است. این کشور طی ۱۰ سال اخیر با تغییر نگرش اقتصادی از نیمه دولتی به اقتصاد باز و ایجاد تعامل با کشورهای دیگر توانسته تحولی در مسیر توسعه اقتصادی خود ایجاد کند. دولت این کشور با انتشار سندی راهبردی هدف خود را برای تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۳ حدود ۵۴۵ میلیارد دلار تعیین کرده که ۱۰۰ میلیارد دلار آن در حوزه نساجی و پوشاک است و با برنام هریز یهایی که برای توسعه زیرساخ تهای خود انجام داده دستیابی به این اهداف دور از انتظار نیست. افزون بر زیرساخ تها، پیشرفت علمی و بهر هگیری از دانش روز با هدف رفع نواقص موجود در فرایند صنعتی شدن، یکی از عوامل موفقیت کشور ترکیه است. به عنوان مثال مایکل پورتر که به خاطر نظری ههایش در زمینه استراتژی رقاب تپذیری و نقش سرمای هگذاری خصوصی در رقابت شناخته شده است، در مقاله «خوشه نساجی و پوشاک ترکیه » پس از تبیین مفاهیم زنجیره ارزش، خوش ههای صنعت و رقاب تپذیری به بررسی وضعیت خوشه نساجی منطقه چکوارا در ترکیه با بهر هگیری از الماس خوش هی پورتر پرداخته است. پورتر خوشه صنعتی را حاصل نزدیکی جغرافیایی و اجتماعی گروهی از شرک تهای مرتبط به هم و نهادهای وابسته به آ نها م یداند که در یک زمینه خاص کالاهای همانند یا مکمل تولید م یکنند.

دانلود متن کامل مقاله

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *