گزارش 1399-04-14

دارایی های مولد شهری برگرفته از کتاب ثروت عمومی شهرها

گزارش پیش رو شامل خلاصه بخشهایی از کتاب فوق است که با بررسی تجربه شهرهای نیرومند و درجازن در دنیا نشان میدهد که چگونه با شناسایی دارایی های عمومی و مدیریت حرف‌های آنها میتوان رشد و شکوفایی اقتصادی شهر را در بلند مدت رقم زد.

پیشگفتار

کلانشهری چون مشهد از سویی با هزینه های جاری هنگفت دست و پنجه نرم میکند و از سوی دیگر در مسیر توسعه، نیازمند تحمل مصارف و هزینه‌های عمرانی فراوان است و اتکا به درآمدهایی که دستخوش نوسانات اقتصادی شهر میشوند، حرکت در این مسیر را دشوار میسازد. در این رابطه، تنها دسترسی به منابع پایدار درآمدی است که میتواند پشتیبانی مطمئن برای حرکت‌های اقتصادی مدیریت شهر باشد.  

شهرها چندین برابر ارزش بدهی عمومی خود دارای یهای عمومی در اختیار دارند که قابلیت تبدیل شدن به منبع درآمد پایدار را دارند. شهر مشهد نیز از دارای یهای عمومی و ثروت پنهان و آشکار فراوانی برخوردار است. 

این دارای ی‌ها به دو گروه اصلی دارای یهای قابل فروش (شامل زمین، ساختمان و… )و غیر قابل فروش( مانند پار ک‌ها و محیط طبیعی شهر) قابل دست هبندی هستند. مشهد علاوه بر دارای یهایتجاری، صاحب دارای یهای اجتماعی و انسانی ارزشمندیست که برای شکوفا شدن نیازمند شناسایی و مدیریت حرف‌های هستند. 

از آ نجا که دارای یهای شهر مشهد ظرفیت قابل توجهی برای تبدیل شدن به منابع درآمدی پایدار و تامین مالی هزین ههای جاری و عمرانی شهر دارند، معاونت اقتصادی شهرداری مشهد، به عنوان عهد هدار تولید فرصت‌های درآمدزا و راهبری اقتصاد شهر به سوی رونق پایدار، با پیشنهاد ترجمه کتاب «ثروت عمومی شهرها»، حمایت مادی و معنوی از این اثر را به عهده گرفته است. این کتاب حاوی نکات ارزنده و درخور توجهی در مولدسازی دارای ی‌ها است. نویسندگان کتاب توضیح داد هاند که، مولدسازی دارای یهای شهر، مستلزم سرمایه گذاری در زیرساخت ها، اتکا به شواهد و حقایق در شناخت دارایی‌ها و مدیریت علمی مستقل از جریانات سیاسی آن

دارایی هاست. 

کتاب «ثروت عمومی شهرها»، بر اساس ارتباط بین شناسایی دارای یهای مولد شهر و سرمایه گذاری در زیرساختها، هر شهر را در یکی از دو گروه درجازن و نیرومند قرار داده است. در شهر درجازن، ثرو تهای فیزیکی، انسانی و اجتماعی هدر م یرود اما شهر نیرومند در گذشته دارای یهای خود را شناخته و در آنها سرمایه گذاری کرده است و امروز از توسعه آن دارایی‌ها بهره میبرد. گزارش پیش رو شامل خلاصه بخشهایی از کتاب فوق است که با بررسی تجربه شهرهای نیرومند و درجازن در دنیا نشان میدهد که چگونه با شناسایی دارایی های عمومی و مدیریت حرف‌های آنها میتوان رشد و شکوفایی اقتصادی شهر را در بلند مدت رقم زد. 

 

پروین تشکری صالح

کارشناس گروه برنامه ریزی و توسعه معاونت اقتصادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *