مطالعه موردی 1399-04-14

صرفه های اقتصادی ناشی از تجمع ( مطالعه موردی شهر منچستر ) بخش دوم/ تفاوتهای فضایی میزان بهره وری و استنباط هایی برای خط مشی

دره سیلیکون و شهر منچستر دو نمونه عالی از این نوع تجمع به شمار م یروند. کالبدشناسی تجمع و شناخت اهمیت طبقات مختلف آن یعنی تجمع شهری و تجمع محلی از موضوعات مهمی است که نیاز به بررسی دارد.

پیشگفتار
شهرها در دنیا به دلایل مختلفی شکل گرفت هاند که مهمترین دلیل آن صرف هجوی یهای ایجاد شده در نتیجه تمرکز م یباشد.
رابطه معن یداری بین درجه تمرکز و میزان صرف ههای ایجاد شده وجود دارد ولی لزوماً افزایش تمرکز دلیل بر افزایش صرف ههایناشی از آن نم یباشد و این مهم به شاخ صهای مرتبط با اندازه بهینه مکان)منطقه، شهر، ناحیه شهری( بستگی دارد که خود به عنوان یک موضوع قابل بررسی م یباشد. تمرکز فعالی تهای اقتصادی مختلف در مکانی محدود منجر به صرف هجوی یهایی م یشود که شهرها را به مرا کزی کارا برای تولید تبدیل کرده است. جهت درک بهتر موضوع صرف هجوی یهای ناشی از تجمع، باید به این سوال پاسخ دهیم:
چرا از نظر اقتصادی تمرکز در فضا مقرون به صرفه است؟ به طور کلی م یتوان گفت در یک تجمع اقتصادی، کالاها و خدمات واسط های و نهایی متنوعی تولید م یشود که این امر موجب رقاب تپذیری بیشتر کالاها و خدمات، تسهیل در جابجایی عوامل تولید مخصوصاً نیروی کار، آموزش حرف های، تثبیت بیشتر بازار با توجه به تنوع و تعدد تقاضا و عرض هکنندگان، گسترش دانش و ظهور ف نآور یهای نوین که در نتیجه موجب قرار گرفتن در سطح بالاتری از بهر هوری م یشود.
در دنیا عموماً صرف ههای ناشی از تجمع، شناسایی و تقویت گردید هاند تا اینکه با برنام هریزی ایجاد شده باشند. به عنوان مثال گاهی بعضی صنایع مانند برخی از صنایع غذایی به دلیل بهر هگیری از شرایط آب و هوایی و مزی تهای طبیعی در یک منطقه محدوده جغرافیایی تجمیع م یشوند. و یا این که برخی از صنایع با تکنولوژی بالا، مانند صنایع کامپیوتری برای بهر هگیری از مبادلات دانش در بین یکدیگر در یک منطقه گرد هم جمع م یشوند. دره سیلیکون و شهر منچستر دو نمونه عالی از این نوع تجمع به شمار م یروند. کالبدشناسی تجمع و شناخت اهمیت طبقات مختلف آن یعنی تجمع شهری و تجمع محلی از موضوعات مهمی است که نیاز به بررسی دارد. تجمع و سیاس تهای خوش هسازی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه سیاس تگذاران و قانو نگذاران قرار گیرد.
بنابراین در شهرها باید محل شناسایی و تسهیل ایجاد این مناطق، طر حهای جامع شهری و طر حهای موضعی- موضوعی باشند. شهردار یها م یتوانند از محل تلفیق مباحث شهرسازی و اقتصادی و تقویت محلات دارای قابلیت ایجاد تمرکز اقتصادی و به تبع آن بهرمندی از صرف هجوی یهای ناشی از تجمع نسبت به بهبود شاخ صهای زیس تپذیری و توسعه متوازن شهرها اقدام نمایند.
با توجه به اهمیت موضوع صرف ههای اقتصادی ناشی از تجمع و بهر هگیری از تجارب سایر شهرهای موفق در این زمینه، گزارش ” صرف ههای اقتصادی ناشی از تجمع ) مطالعه موردی شهر منچستر(” توسط معاونت اقتصادی شهرداری مشهد ترجمه شده و در دو بخش منتشر خواهد کرد. بخش دوم این گزارش به تفاو تهای فضایی میزان بهر هوری و استنبا طهایی برای خ طمشی که در ادامه تقدیم حضور م یگردد.

محمود عبدا… زاده
سرپرست اداره توسعه ناحیه ای

دانلود متن کامل مقاله

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *