ترجمه 1399-04-14

صرفه های اقتصادی ناشی از تجمع ( مطالعه موردی شهر منچستر ) قسمت اول

کالبدشناسی تجمع و شناخت اهمیت طبقات مختلف آن یعنی تجمع شهری و تجمع محلی از موضوعات مهمی است که نیاز به بررسی دارد. تجمع و سیاس تهای خوش هسازی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه سیاس تگذاران و قانو نگذاران قرار گیرد.

پیشگفتار
شهرها در دنیا به دلایل مختلفی شکل گرفت هاند که مهمترین دلیل آن صرف هجوی یهای ایجاد شده در نتیجه تمرکز م یباشد.
رابطه معن یداری بین درجه تمرکز و میزان صرف ههای ایجاد شده وجود دارد ولی لزوماً افزایش تمرکز دلیل بر افزایش صرف ههای ناشی از آن نم یباشد و این مهم به شاخ صهای مرتبط با اندازه بهینه مکان)منطقه، شهر، ناحیه شهری( بستگی دارد که خود به عنوان یک موضوع قابل بررسی م یباشد. تمرکز فعالی تهای اقتصادی مختلف در مکانی محدود منجر به صرف هجوی یهایی م یشود که شهرها را به مرا کزی کارا برای تولید تبدیل کرده است. جهت درک بهتر موضوع صرف هجوی یهای ناشی از تجمع،باید به این سوال پاسخ دهیم:
چرا از نظر اقتصادی تمرکز در فضا مقرون به صرفه است؟ به طور کلی م یتوان گفت در یک تجمع اقتصادی، کالاها و خدماتواسط های و نهایی متنوعی تولید م یشود که این امر موجب رقاب تپذیری بیشتر کالاها و خدمات، تسهیل در جابجایی عوامل تولید مخصوصاً نیروی کار، آموزش حرف های، تثبیت بیشتر بازار با توجه به تنوع و تعدد تقاضا و عرض هکنندگان، گسترش دانش و ظهور ف نآور یهای نوین که در نتیجه موجب قرار گرفتن در سطح بالاتری از بهره وری میشود.
در دنیا عموماً صرفه های ناشی از تجمع، شناسایی و تقویت گردید هاند تا اینکه با برنام هریزی ایجاد شده باشند. به عنوان مثال گاهی بعضی صنایع مانند برخی از صنایع غذایی به دلیل بهر هگیری از شرایط آب و هوایی و مزی تهای طبیعی در یک منطقه محدوده جغرافیایی تجمیع م یشوند. و یا این که برخی از صنایع با تکنولوژی بالا، مانند صنایع کامپیوتری برای بهر هگیری از مبادلات دانش در بین یکدیگر در یک منطقه گرد هم جمع م یشوند. دره سیلیکون و شهر منچستر دو نمونه عالی از این نوع تجمع به شمار م یروند. کالبدشناسی تجمع و شناخت اهمیت طبقات مختلف آن یعنی تجمع شهری و تجمع محلی از موضوعات مهمی است که نیاز به بررسی دارد. تجمع و سیاس تهای خوش هسازی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه سیاس تگذاران و قانو نگذاران قرار گیرد.
بنابراین در شهرها باید محل شناسایی و تسهیل ایجاد این مناطق، طر حهای جامع شهری و طر حهای موضعی- موضوعی باشند. شهردار یها م یتوانند از محل تلفیق مباحث شهرسازی و اقتصادی و تقویت محلات دارای قابلیت ایجاد تمرکز اقتصادی و به تبع آن بهرمندی از صرف هجوی یهای ناشی از تجمع نسبت به بهبود شاخ صهای زیس تپذیری و توسعه متوازن شهرها اقدام نمایند.
با توجه به اهمیت موضوع صرف ههای اقتصادی ناشی از تجمع و بهر هگیری از تجارب سایر شهرهای موفق در این زمینه، گزارش ” صرف ههای اقتصادی ناشی از تجمع ) مطالعه موردی شهر منچستر(” توسط معاونت اقتصادی شهرداری مشهد ترجمه شده و در دو بخش منتشر خواهد کرد. بخش اول این گزارش به ماهیت و اهمیت صرف ههای اقتصادی ناشی از تجمع پرداخته که درادامه تقدیم حضور میگردد.

 

دانلود متن کامل مقال

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *