مدیر روابط عمومی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد

مشوق های سرمایه گذاری در حوزه ساخت وساز

كلانشهرها،كانون ثروت و تمركز سرمايه و توليد در سطوح ملي، منطقه اي و جهاني هستند و آينده اقتصادي كشورها و مناطق شهري دنيا به ميزان زيادي در گرو تحرك بخشي و پويايي اقتصاد كلانشهري است. ارتقای بهره وری در مدیریت شهری کلانشهرها و بالفعل شــدن ظرفیت های توسعه ای آنها میتواند ازطریق حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد تسهیلات برای هدایت و تثبیت سرمایه ها در پروژه های توسعه شهری در ابعادگوناگون، محقق شود.

کلان شهر مشهد به عنوان یکی از برجسته ترین کانون های زیارتی همواره از ظرفیتها و فرصتهای کم نظیر سرمایه گذاری در سطوح محلی، ملی وبین المللی برخوردار بوده و هست و رغبت برای سرمایه گذاران به ویژه دریک دهه اخیر موید همین نکته است. در شرایط فعلی فضای سرمایه گذاری در کشور دست خوش چالش هایی شده که شرایط سرمایه گذاری و پیش بینی سود سرمایه گذاری مطمئن رو با مخاطره مواجه کرده است. یکی از اولین اقدامات مدیریت شهری فعلی بررسی و شناسایی همین چالش های حوزه سرمایه گذاری بوده و تالش شــده که طی برنامه ریزی چند جانبه راهکارهای مناسب برای رونق سرمایه گذاری در شهر مشهد فراهم بشود. از طرف دیگر در همین دوره طرح جامع سوم کلانشهر مشهد ۱۴۰۵در ســال ۱۳۹۶ ابلاغ شــد و با توجه به اهداف و سیاست های توسعه ای این طرح و نگاه مدیریت شــهری مبنی بر ایجاد عدالت شهری در همه نقاط شهر مشهد، جلب سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در راستای این هدف مورد توجه جدی قرار گرفت. به همین منظور شهرداری مشهد تدوین(( آیین نامه اجرایی مشــوق های ســرمایه گذاری در حوزه ساخت وساز)) را در دســتور کار قرار داد. اهداف اصلی این آیین نامه از یک طرف؛ یکپارچه سازی فضای سرمایه گذاری و توسعه و تشویق سرمایه گذاری و مشارکت بصورت هدفمند و در جهت ارتقای کیفیت و عدالت شهری و از طرف دیگر؛ تعدیل و تنظیم هزینه مربوط به عوارض شهرداری در پروژه های ســرمایه گذاری و مشارکتی با هدف پیش بینی سود سرمایه گذاریمناسب برای ســرمایه گذاران هست. و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی احداث پروژه های ســاختمانی گروه (د) باشــند مشمول استفاده از این آیین نامه میشوند. در این آیین نامه در مورد انواع پروژه های؛ مسکونی، تجاری، اقامتی، مختلط انتفاعی و رفاهی- خدماتی، پارکینگ عمومی و ابنیه تاریخی مشوق هایی پیشنهاد شده و طیف گسترده ای ازسرمایه گذاری ها در حوزه ساخت و ســاز را شامل میشود. یکی از موارد برجسته مشــوق های این آیین نامه این هســت که ایجاد جذابیت برای ســرمایه گذاری را با نیازها و کمبودهای حوزه های مختلف شهر مشهد پیوند زده است و ســرمایه گذاران همزمان که با استفاده از مشوق ها سود مناسبی از سرمایه گذاری در پروژه های شهری را بهره مند می شوند، کمبودهای فعالیت های رفاهی و خدماتی مانند ؛ فضاهای ورزشــی، فرهنگی وهنری، تفریحی، آموزشــی در هر حوزه از شهر هم تامین میشود. منطقا با استمرار این سیاســت گذاری منافع عمومی مردم در پیوند بیشتری بافضای سرمایه گذاری شهری قرار میگیرد و سرمایه اجتماعی نیز به رونق سرمایه گذاری اقتصادی شــهر کمک خواهد کرد. رویکرد اقتصاد فضا ومطالعات بازار پروژه های سرمایه گذاری، تعریف پروژه های چند عملکردیو خانواده محور را مورد تاکیــد قرار می دهد. با همین رویکرد در این آیین نامه نیز بیشترین مشوق سرمایه گذاری به پروژه هایی اختصاص پیدا میکند که به صورت پروژه مختلط و ترکیبی با فعالیت های رفاهی و خدماتی تعریف بشوند و علاوه بر این هر چقدر در مناطق کم برخوردارتر شهر باشند،میزان مشوق ها بیشتر می شود. یکی دیگر از موارد جذاب سرمایه گذاری دراین آیین نامه، مربوط به مشوق های پروژه های پارکینگ عمومی است که همزمان با جبران کمبودهای پارکینگ در محورهای شهری، سود سرمایه گذاری تضمین شــده ای را برای متقاضیان تامین می کند. بطور تقریبیمتناســب با نوع پروژه ها و در مناطق مختلف بین ۱۰ درصد تا ۹۰ درصدکاهش در مبلغ پروانه پروژه های سرمایه گذاری پیش بینی شده که نسبت به شــرایط موجود با نمونه های موردی که بررســی کردیم نرخ بازگشت سرمایه گذاری متناسب با نوع پروژه ها بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا میکند. در مجموع مشوق ها با نگرشی یکپارچه به شهر و با انعطاف پذیری درنحوه تعریف پروژه سرمایه گذاری در تمامی مناطق شهر از مناطق برخوردار تا مناطق کم برخوردار به نحوی در نظر گرفته شده که برای افزایش تمایل به سرمایه گذاری پیشنهادهای جذابی را پیش روی سرمایه گذاران قرار بدهد. * مدیر روابط عمومی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد

برچسب ها:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *