الماس طبرسی
920 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

پـروژه المـاس طبرسـی با هدف ساماندهی و توسعه بـافت‌های کم بــرخوردار شـهری و در راسـتای پـاسخ به تامین نـیازهای مـتقاضیان و دارای کاربری های تـجاری و دفتر کار واقع در محل استقرار ساختمان اداری شهرداری ناحیه ۲ منطقه ۳ تعریف شده است. بــا توجه به نبود مـجتمع تجاری مـدرن در محدوده پروژه، ایجاد این پروژه علاوه بر جذابیت سرمایه‌گذاری، انگیزه توسعه در منطقه مورد نـظر را فـراهم خـواهد کـرد.

از ویژگی های مهم و شاخص این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- قرارگیری زمین پروژه در حاشیه بلوار طبرسی به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای ارتباطی محدوده شمالی شهر مشهد
۲- نزدیک بودن به مراکز فروش و خدمات مرتبط با موتورسیکلت
۳- نزدیکی به ایستگاه قطار شهری که ارزش افزوده فوق العاده ای برای پروژه خواهد داشت.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : تجاری، دفتر کار
نوع مالکیت : ملکی
آدرس پروژه: محل استقرار ساختمان اداری شهرداری ناحیه 2، منطقه 3
کاربری مصوب : اداری، انتظامی
تراکم (مجاز) : 332 درصد
مساحت عرصه: 5339 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 30561 مترمربع
سطح اشتغال: 68 درصد
تعداد سقف : 10 (+6 و -4)