ایستگاه پارک سوار
2300 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

شهرداری مشهد در نظر دارد به منظور توسعه خدمات، تسهیلات و تقویت حمل و نقل عمومی نسبت به واگذاری احداث و بهره برداری پارک سوارها در محدوده های ذیل اقدام نماید. لازم به ذکر است تامین عرصه این مجموعه پروژه ها از محل اراضی تحت تملک شهرداری مشهد و یا از محل اراضی با مالکیت خصوصی در محدوده های معین صورت خواهد گرفت. لذا علاوهبر سرمایه گذاران دارای توان مالی، مالکین اراضی مناسب در محدوده های معین نیز می توانند در این پروژه مشارکت کنند.

شرایط سرمایه گذاری

• شریط اختصاصی متقاضیان : مالکیت پلاک در محدوده و یا تمکن مالی

• آورده شهرداری: زمین، پروانه و سایر مجوزات مورد نیاز

• آورده سرمایه گذار: تملک زمین (در صورت عدم مالکیت شهرداری)، ساخت و تجهیز

• مجوزهای و تاﻳﻴدیه های مورد نیاز: استانداردهای فنی و ضوابط شهرداری مشهد و نظام مهندسی ویژگی های عمومی پروژه

• محل پیشنهادی اجرایی پروژه: مطابق با فایل پیوست

مزایای سرمایه گذاری در این پروژه

• امکان تهاتر آورده سرمایه گذار با زمین و یا پروانه ساختمانی

• ارزش افزوده ناشی از عملیات عمرانی و تخفیفات در آورده شهرداری

اهم فعالیت های اجرایی پروژه

• انجام عملیات و طراحی نقشه های معماری و سازه

• ساخت و تجهیز

• بهره برداری از فضاهای عمومی

• تعمیر و نگهداری از فضاهای اختصاصی و عمومی