بندر خشک
5174 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : حمل و نقل ، انبار ، ترانزیت و بسته بندی کالا