جایگاه سوخت تک سکو
130 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : خدمات شهری